Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Geurvoorjehuis, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van geurvoorjehuis, worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door geurvoorjehuis, ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door geurvoorjehuis. geurvoorjehuis is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Geurvoorjehuis dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2. Prijzen/Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Geurvoorjehuis, zijn vrijblijvend en Geurvoorjehuis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.
2.3 Mocht een artikel verkeerd geprijst zijn bijvoorbeeld door een menselijke fout, dan behoud Geurvoorjehuis.nl het recht de order te annuleren

3. Retourzendingen
3.1 Is het artikel wat je hebt besteld toch niet helemaal wat je  ervan verwacht hebt? Wat jammer!
Is het artikel wat je hebt besteld toch niet helemaal wat je  ervan verwacht hebt? Wat jammer!

Je kunt dan binnen 14 dagen wat je retour wilt sturen voldoende gefrankeerd zenden aan Geurvoorjehuis
Tav retouren
Lindberghstraat 33e
7903 BM Hoogeveen Nederland.

Vermeld duidelijk in je retourzending je ordernummer en je adres gegevens.
Je kunt alleen artikelen terugsturen in de originele ongeopende verpakking en geurzakjes alleen als de folieverpakking er nog omheen zit.
Wij bevestigen altijd per mail aan je dat we de retourzending ontvangen hebben. Het aankoopbedrag  wordt dan zsm maar uiterlijk binnen 8 werkdagen terug gestort.
Vanzelfsprekend nemen wij alleen artikelen terug die onbeschadigd en niet gebruikt zijn.
Retourmeldingen die later als 2 weken bij ons binnenkomen kunnen we helaas niet meer aannemen. Ongefrankeerde retouren of niet aangemelde retouren ook niet.

3.2 Je bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kun je  dit binnen 8 dagen melden per e-mail of whats app aan Geurvoorjehuis, onder vermelding van het en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Geurvoorjehuis, zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. Mocht je een artikel missen in je bestelling dien je dit ook binnen 8 dagen te melden ook dan zal Geurvoorjehuis het artikel alsnog opsturen of de betaling van het gemiste artikel ongedaan maken. Geur voor je huis kan hiervoor foto s etc aanvragen.

3.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt. Geurvoorjehuis, zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Geurvoorjehuis, neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

3.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

3.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.

3.6 Retourzendingen die niet via de retourprocedure worden terug gestuurd worden niet geaccepteerd.

3.7 Pakketten die zonder overleg vooraf geweigerd worden aan de deur, worden als retour behandelt omdat Geurvoorjehuis.nl ook belast wordt voor de kosten van de terugzending.

4. Betalingen
4.1 Betalingen via iDeal, Afterpay, creditcard etc of overschrijving geschieden vooruit. Bestellingen kunnen worden opgehaald.
4.2 Besteld u vanuit een ander land als Nederland en moeten wij ook naar dit land verzenden dan kunt u gebruik maken van uw recht op een intracommunautaire levering. U dient dit binnen 48 uur na het plaatsten van de bestelling aan te geven, zodat wij eea altijd goed administratief kunnen verwerken. Eventuele terugbetalingen geschieden via dezelfde wijze als waar er ook op betaald is.

5. Levering
De door geurvoorjehuis, opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Geurvoorjehuis, worden teruggestort.
Mocht het adres waarheen verzonden is niet goed zijn doorgegeven aan Geurvoorjehuis.nl en komt het pakket terug dan wordt de zending als een retour behandelt en worden er retourkosten in minderering gebracht. Mocht en bestelling niet bezorgd zijn dan laten wij DHL onderzoek doen. Hun uitkomst is voor ons bindend. Mist er iets in uw bestelling dan zenden wij dit waar mogelijk na. is het aankoopbedrag lager dan de verzendkosten dan betalen wij het aankoopbedrag terug.

6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Geurvoorjehuis, verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7. Garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en geurvoorjehuis , (dan wel door u ingeschakelde derden), is geurvoorjehuis,niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Geurvoorjehuis.

8.2 De administratie van Geurvoorjehuis, geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Geurvoorjehuis. geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Geurvoorjehuis.nl , gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Geurvoorjehuis, kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Schade
Geurvoorjehuis verkoopt met name kaarsen en aanverwante geurartikelen. Kaarsen dienen nooit onbeheert gebrand te worden. Geurvoorjehuis is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade door de kaarsen, kaarsvet, roet schade schade door geurlampen, olien etc.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Geurvoorjehuis, in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door geurvoorjehuis, vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Geurvoorjehuis, is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
12.3 Mochten we niet uit een geschil kunnen komen. Kun je dit voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. Klachtenregeling
13.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
13.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
13.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
13.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
13.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.